جزوه نظریه یادگیری هیلگارد و پارسا pdf

فروشنده :

اگر پس از تکمیل خرید لینک دانلود را نتوانستید دریافت کنید، با شماره تماس 09115569722 ارتباط برقرار کنید

(فقط پیامک) تا همان لحظه بررسی و سریعا مشکلتان را برطرف نماییم. برای سفارش کتاب صوتی، فایل‌های درسی

و… در موضوعات مختلف لطفا در تلگرام پیام دهید. آيدی تلگرام:@nabtarinfile ما ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.

توضیحات کتاب صوتی

بخشی از جزوه نظریه یادگیری هیلگارد و پارسا:

يادگیری، يعنی فرآيند تغییرات نسبتاً پايدار در رفتار بالقوه ی فرد بر اثـر تجربـه. يـادگیری یک فرآينـد اسـت يعنـی پوياست و تحرک و پويایی آن ناشی از تعامل اجزاء آن است كه در يادگیری مؤثر است. مانند ذھن دانش آمـوز كـه با محتوای دروس برخورد می كند با واسطه ی معلم و نیز يادگیری علاوه بر فرآيند بودن، تغییرات نسبتاً پايدار چون تغییر است اين تغییر تغییری است نسبتاً پايدار چون موسمی و موقتی نیست البته درجه ثبات و پايداری نـسبی است.

در رفتار بالقوه ی فرد، البته ھمیشه اين گونه نیست، يكی عملكرد فرد یکی بالقوه، عملكرد فرد؛ آنچـه در حال حاضر از فرد سر ميزند. بعضی يادگیری را در عملكرد و بعضی در بالقوه قايلند كـه رخ مـيدھـد. فراگیـر بالقوه ميگیرد تا بالفعل شود بر اثر تجربه، روی واقعیت ھا عمل كنیم. آزمون كنـیم، بینديـشیم، تغییـر دھـیم، عوامل ذی مدخل (متغیرھا) را دستكاری كنیم.

تعريف ھیلگارد راجع به يادگیری:

ياد گرفتن: كسب دانش، دريافتن، تسلط يافتن از راه تجربه يا مطالعه سپردن به ذھن يا حافظه، حفظ كردن، فرا گرفتن از طريق تجربه آگاھی يافتن از چیزی، پی بردن به چیزی
در رفتارگرایی عقیده كلی بر اين اسـت كـه ھمـه يادگیرنـدگان در اصـل برابرنـد. امّـا شـرایطی كـه بـر آنـان تـأثیر ميگذارد، متفاوتند. ھمین شرايط موجب تفاوت های رفتاری ميشود.

رفتارگرايان:

تغییر در رفتار (ھر نوع عملی كه از فراگیر سر ميزند به اضافه فكر كردن) فقط عملی كـه از مـا سـر ميزند، نیست. به فرآيند پردازش اطلاعات كاری ندارند، به اين كه چه تحولی رخ ميدھد كاری ندارد. به برونداد كار دارند، به حاصل كار دقّت دارند، اين قابل سنجش و اندازه گیری است.

رفتارگرایی (پاسخ به محرک ها) كانون توجه معلم بر پاسخ ھای مورد انتظار مبتنی است. ميخواھد پاسخ ھا و واكنش ھای دانش آموزان را شكل دھد تا ھمانند الگوی اولیه كه توسط وی ارايه شده است، بشود…

مشخصات کتاب صوتی

 • قیمت
  :

  0 تومان

 • Released
  :

  اکتبر 14, 2020

 • Last Updated
  :

  اکتبر 14, 2020

نظرات ارزشمند خود را به اشتراک بگذارید