جزوه نظریه یادگیری هیلگارد و پارسا pdf

فروشنده :

اگر پس از تکمیل خرید لینک دانلود را نتوانستید دریافت کنید، با شماره تماس 09115569722 ارتباط برقرار کنید

(فقط پیامک) تا همان لحظه بررسی و سریعا مشکلتان را برطرف نماییم. برای سفارش کتاب صوتی، فایل‌های درسی

و… در موضوعات مختلف لطفا در تلگرام پیام دهید. آيدی تلگرام:@nabtarinfile ما ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.

توضیحات کتاب صوتی

درباره جزوه نظریه های یادگیری هیلگارد و پارسا:

فایل جزوه نظریه یادگیری هیلگارد و پارسا یکی از فایل های رشته روانشناشی است که در بخش روانشناسی سایت بوک ناک قرار دارد.

يادگیری یعنی فرآيند تغییرات نسبتاً پايدار در رفتار بالقوه ی فرد بر اثـر تجربـه. يـادگیری یک فرآيند اسـت یعنی پوياست و تحرک و پويایی آن ناشی از تعامل اجزاء آن است كه در يادگیری مؤثر است. مانند ذھن دانش آموز كـه با محتوای دروس برخورد ميكند با واسطه ی معلم و نیز يادگیری علاوه بر فرآيند بودن، تغییرات نسبتاً پايدار چون تغییر است اين تغییر تغییری است نسبتاً پايدار چون موسمی و موقتی نیست البته درجه ثبات و پایداری نـسبی است. در رفتار بالقوهی فرد، البته ھمیشه اين گونه نیست، یکی عملكرد فرد یکی بالقوه، عملكرد فرد؛ آنچـه در حال حاضر از فرد سر ميزند. بعضی يادگیری را در عملكرد و بعضی در بالقوه قايلند كه رخ ميدھد. فراگیر بالقوه ميگیرد تا بالفعل شود بر اثر تجربه، روی واقعيت ھا عمل كنیم، آزمون كنـیم، بیانديـشیم، تغییر دھیم عوامل ذيمدخل (متغیرھا) را دستكاری كنیم.

تعريف ھیلگارد راجع به يادگیری:

ياد گرفتن: كسب دانش، دريافتن، تسلط يافتن از راه تجربه يا مطالعه سپردن به ذھن يا حافظه، حفظ كردن، فرا گرفتن از طريق تجربه آگاھی يافتن از چیزی، پی بردن به چیزی در رفتارگرایی عقیده كلی بر اين اسـت كـه ھمـه يادگیرنـدگان در اصـل برابرنـد. امّـا شـرایطی كـه بـر آنـان تـأثیر ميگذارد، متفاوتند. ھمین شرايط موجب تفاوت های رفتاری ميشود.

رفتارگرايان:

در فایل جزوه نظریه یادگیری هیلگارد و پارسا در مورد رفتارگرایان توضیح داده شده که میخوانیم: تغییر در رفتار (ھر نوع عملی كه از فراگیر سر ميزند به اضافه فكر كردن) فقط عملی كـه از مـا سـر ميزند، نیست. به فرآيند پردازش اطلاعات كاری ندارند، به اين كه چه تحولی رخ ميدھد كاری ندارد. به برونداد كار دارند، به حاصل كار دقّت دارند، اين قابل سنجش و اندازه گیری است. رفتارگرایی (پاسخ به محرک ها) كانون توجه معلم بر پاسخ ھای مورد انتظار مبتنی است. ميخواھد پاسخ ھا و واكنش ھای دانش آموزان را شكل دھد تا ھمانند الگوی اولیه كه توسط وی ارايه شده است، بشود…

برای خواندن ادامه مطلب فایل زیر را دانلود کنید.

مشخصات کتاب صوتی

 • قیمت
  :

  6000 تومان

 • Released
  :

  اکتبر 14, 2020

 • Last Updated
  :

  مارس 25, 2021

نظرات ارزشمند خود را به اشتراک بگذارید